This website uses cookies to improve the user experience. Privacyverklaring

 • XSRF-TOKEN-protection
 • Browsersessie-ID
 • Cookie consent preferences
 • Analytics storage
 • Ad user data
 • Ad personalization
 • Ad storage
26 april 2024

Spreidingsbeleid remt arbeidsdeelname statushouders

 • Wet- en regelgeving
 • Wetten & regels
 • Begrip & inzicht
 • Arbeidsmarkt

In een onlangs gepubliceerd artikel in het Nederlands vakblad voor beleidsgerichte economie, betogen Ids Baalbergen en Anet Weterings dat het spreidingsbeleid van statushouders de arbeidsdeelname van deze groep afremt (let op: het gaat hier dus niet over het spreidingsbeleid van asielzoekers). Terwijl die arbeidsdeelname juist gestimuleerd zou moeten worden.

Statushouders worden evenredig over het land gehuisvest via het spreidingsbeleid. Naast het verdelen van de lasten en behoud van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, is de veronderstelling dat spreiding bijdraagt aan de integratie van statushouders. Maar klopt dat wel als het gaat om de kans op werk voor statushouders? We delen hier een korte samenvatting van het artikel dat Baalbergen en Weterings publiceerden (met onderaan deze pagina een link naar het volledige artikel).

In het kort

 • Er zijn grote regionale verschillen in de arbeidsdeelname van statushouders.

 • Statushouders hebben minder arbeidskansen in gebieden met ongunstige sociale en economische omstandigheden.

 • Het spreidingsbeleid heeft negatieve effecten op de arbeidsdeelname van statushouders.

Statushouders hebben in vergelijking met inwoners zonder migratieachtergrond relatief veel moeite om werk te vinden. Deze verschillen komen deels voort uit de keuze van de Nederlandse overheid om statushouders te huisvesten gespreid over alle gemeenten. De kenmerken van de plek waar statushouders worden gehuisvest na het verlaten van het asielzoekerscentrum beïnvloeden de kans dat zij werk vinden.

 • Mannelijke statushouders die in regio’s worden geplaatst met een relatief groot aantal bereikbare banen vinden sneller werk dan andere statushouders.

 • De kans op werk is groter voor mannelijke statushouders aan wie een woning is toegewezen in een buurt met een hogere sociaal-economische status.

 • Voor vrouwelijke statushouders is de kans op werk groter als zij worden geplaatst in een buurt met een groter aantal mensen met een asielachtergrond.

 • De arbeidsdeelname onder statushouders die in een buurt worden geplaatst met veel andere vluchtelingen of mensen afkomstig uit hetzelfde herkomstland is niet lager.

 • De preoccupatie met de etnische samenstelling van buurten onder beleidsmakers lijkt de aandacht af te leiden van andere, meer invloedrijke, regionale omstandigheden, zoals de lokale mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De overheid acht werk van groot belang voor de integratie van statushouders. Met het plan van aanpak ‘Statushouders aan het werk’ richt het Ministerie van SZW (MinSZW, 2023) zich daarom op het actief wegnemen van belemmeringen op de arbeidsmarkt voor statushouders. Het spreidingsbeleid wordt echter niet genoemd als een mogelijke belemmering in dit plan, terwijl statushouders dus meer problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt ondervinden wanneer ze geplaatst worden in een gebied met ongunstige economische en sociale omstandigheden.

De lagere werkkans als gevolg van het spreidings­beleid heeft niet alleen consequenties voor individuele statushouders, maar ook voor de overheidsfinanciën, omdat statushouders hierdoor langer afhankelijk blijven van een bijstandsuitkering.

Keerzijden

Tegelijkertijd kent het loslaten van het spreidings­beleid keerzijden. Als statushouders worden geconcentreerd in die delen van het land waar de kansen op werk het grootst zijn, neemt de druk op de woningmarkt daar nog verder toe, terwijl die daar al het hoogst is. Ook de druk op andere sociale voorzieningen – zoals de geestelijke gezondheidszorg – zal schever worden verdeeld bij het loslaten van het spreidingsbeleid, terwijl deze druk momenteel evenredig verdeeld is over alle gemeenten. Tot slot kan het loslaten van spreiding van statushouders gevolgen hebben voor het publieke draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, dat toch al onder druk staat. Kortom, het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor statushouders via het loslaten van het spreidingsbeleid staat op gespannen voet met andere overwegingen rondom de opvang van vluchtelingen.

Lees hier het volledige artikel